Beleidsplan 2023

Beleidsplan 2023 zoals vastgesteld door het bestuur van Fietsmaatjes Oegstgeest.

Doelstelling:
Het mogelijk maken dat mensen die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen, samen kunnen fietsen met een fietsmaatje (vrijwilliger) op een duo-fiets of een rolstoelfiets.

Dit willen we bereiken door:
1. In eerste instantie vrijwilligers te werven, zij zijn onmisbaar voor de uitvoer van onze doelstelling. Daartoe zullen wij ons profileren via onze website en Facebook. Verder hangen er posters en liggen er flyers op tactische plekken in Oegstgeest. Daarnaast zullen we aanwezig zijn op diverse lokale activiteiten zoals braderieën en middenstandsdagen. Berichten in de lokale bladen moeten verder bijdragen aan de bekendheid van de Fietsmaatjes Oegstgeest.
2. Actief onze doelgroep te benaderen en te enthousiasmeren voor het fietsen met een fietsmaatje. Dit zal grotendeels op dezelfde wijze (en tegelijkertijd) gebeuren als bij het werven van vrijwilligers.
3. Het doelmatig gebruik van door donaties en sponsoracties verkregen duo-fietsen (vier) en een rolstoelfiets.
4. Te zorgen voor optimale training van en communicatie met onze vrijwilligers. Dit is primair bedoeld voor de motivatie en het behoud van onze vrijwilligers. Verder is dit bedoeld voor een optimaal gebruik van de fietsen door de vrijwilligers. Door goed gebruik van de fietsen hopen we de kosten voor reparaties te beperken.
5. Te zorgen voor voldoende inkomsten (eigen bijdragen, sponsoren), waarmee de lopende kosten (materialen voor onderhoud, communicatiekosten, verzekeringen), kunnen worden gedekt. Nieuwe fietsen worden uitsluitend aangeschaft indien er voldoende sponsorgeld tegenover zal staan. Uiteraard zal niet eerder een fiets vervangen worden dan nodig is.
6. Initiatieven uit andere gemeenten dan Oegstgeest, die ook betrekking hebben op het fietsen met dezelfde doelgroep, te stimuleren en te helpen de initiatiefnemers zo veel mogelijk hun plannen te realiseren.

Fondsenwerving
– vergoeding per gereden rit; De inkomsten van de Stichting worden gevormd door. De bijdrage voor een gast is € 3,- per dagdeel fietsen (ochtend, middag, avond);
– Donaties en schenkingen.

Beheer van het vermogen
Het beheer en besteding van het vermogen ligt in handen van het bestuur dat daarvoor gezamenlijk verantwoordelijk is. Het vermogen van de Stichting wordt aangewend voor aankoop en onderhoud van fietsen en verder lopende kosten ten behoeve van de uitvoering van doelstelling. Reserves worden aangehouden in de vorm van bestemmingsreserves en een continuïteitsreserve welke redelijkerwijs nodig zijn voor het doel van de Stichting.

Beloningsbeleid
Voor de vrijwilligers (inclusief het bestuur) bestaat geen apart beloningsbeleid. Bestuursleden zullen uit hoofde van hun functie geen geldelijk voordeel genieten.